Tutkimuksen tarkoitus

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miten äänileikin avulla voi harjoitella tunnetaitoja, millaisia tunnetaitojen harjoitteluun sopivia piirteitä Loimu-äänileikeissä on ja mitä perustunteita äänileikeissä esiintyy. Tutkimusnäkökulma on kiinnostava, koska tunnetaidot on yksi tärkeä osa-alue, jota halutaan meidän leikeissä nostaa esiin. 

 

Tutkimuksen toteutus

Tutkimuksen tekijänä oli Tuuli Pekkarinen Lapin Yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnasta. Tutkimus toteutettiin Rovaniemeläisessä esikoulussa ja mukana oli 13 esikouluikäistä lasta sekä kaksi heidän esikouluopettajaansa. Tutkimuksen aineisto kerättiin haastattelemalla esikouluopettajia sekä havainnoimalla videomateriaalia esikoululaisten äänileikkituokioista. Äänileikkituokiot toteutettiin toukokuussa 2021. Tutkimukseen äänileikeiksi valikoitu kolme äänileikkiä. 

 

Tutkimuksen tulokset

“Oppimisen ilossa kiteytyy ikään kuin koko äänileikki;  ilon kokeminen ja uuden oppiminen hauskalla tavalla yhdessä muiden kanssa.” 

Äänileikkien todettiin olevan luonteeltaan sopivia leikilliseen oppimiseen, sillä niissä täyttyy leikillisen oppimisen kaikki seitsemän piirrettä; leikillisyys, luovuus, tarinallisuus, yhteisöllisyys, kehollisuus, mediarikkaus ja oppimisen ilo sekä lisäksi äänileikeissä nähtiin esiintyvän kaikkia perustunteita ja niiden alatunteita. Tutkimus osoitti, että Loimu-äänileikit soveltuu hyvin tunnetaitojen harjoittelemiseen esiopetuksessa. Esikouluopettajat kuvailivat äänileikkien olevan hyvä väline erilaisten taitojen harjoitteluun myös sen vuoksi, että se on valmis materiaali ja aikuinen saa käyttää säästyneen ajan lapsiryhmän tarpeisiin ja lasten tukemiseen. Esikouluopettajat mainitsivat myös hyvänä puolena äänileikkien helppokäyttöisyyden ja sen, että leikkien käyttö ei vaadi sen enempää suunnittelua. Äänileikit nähtiin ikään kuin terapeuttisena toimintana esikoululaisille. 

“Äänileikkien avulla kuuntelemisen taidot kehittyvät leikkimisen ohella”

Äänileikin nähtiin olevan väline, jonka avulla lapsi voi uppoutua leikkiin ja omaan mielikuvitukseen. Äänileikeissä käytetyt tehosteet ja musiikit koettiin myös tärkeiksi elementeiksi. Molempien esikouluopettajien mukaan musiikki rentoutti esikoululaisia ja sai aikaan lapsissa vapautumisen tunnetta. Toinen opettaja nosti esille myös ajatuksen siitä, että musiikki antaa leikissä aina tauon eri tunteiden välillä ja siten esikoululaiset voivat siirtyä luontevasti uuteen tunteeseen. Elämyksellisen äänimaailman ja tehosteiden koettiin tuovan leikkeihin mukaan enemmän leikillisyyttä. Ja itseasiassa haastatteluista ilmenee, että tehosteita ja musiikkia toivottiin vieläkin enemmän. 

Äänileikkituokioiden aikana havaittiin, että juuri niillä lapsilla, joilla tunteiden ilmaiseminen on epävarmaa, näyttäytyi käytös myös leikin aikana epävarmana ja päällä saattoi olla jokin ennalta opittu rooli. Opettajan mukaan eräs lapsi, jolla oli haasteita tunteiden ilmaisemisen kanssa, koki kuitenkin onnistumisen ja osallisuuden kokemuksia leikkituokion aikana. Leikkituokion alussa esikoululaisten tunteiden ilmaiseminen oli hillitympää, mutta leikin edetessä tunteiden ilmaiseminen voimistui ja lapset ilmaisivat itseään rohkeammin.

"Äänileikit tuottivat esikoululaisille iloa ja se näkyi äänileikkien aikana ilonkiljahduksina ja naurunpurskahduksina."

Tutkimuksesta tuli myös ilmi, että tunteiden näyttämisen ja itseilmaisun kynnys laskee, kun ympäristö on turvallinen. Leikkien suunnittelussa yksi meidän tavoite onkin luoda turvallinen ympäristö epäonnistumisen kokemuksiin, sillä tilanteet ovat ikään kuin simuloituja ja niihin on yhdistetty tarinallisuutta ja sadunomaisuutta. Kaikenkaikkiaan voimme olla tyytyväisiä tutkimuksen tuloksiin ja jatkaa uusien leikkien suunnittelua hyvillä mielin. 

Tässä linkki Pro Gradu -tutkielmaan: https://lauda.ulapland.fi/handle/10024/65029